Sweet 16
Ken Nomura
Toshiki Yoshioka
Youichi Imamura
Kumiaki Takahashi
Ken Maeda
Toyohisa Matsuda
Ryuji Miki
Takahiro Ueno
Masato Kawabata
Rhys Millen
Yasuyuki Kazama
Kazuhiro Tanaka
Nob Taniguchi
Nob Kumakubo
Masao Suenga
Hideo Hiraoka

Elite Eight
Ken Nomura
Youichi Imamura
Ken Maeda
Takahiro Ueno
Rhys Millen
Yasuyuki Kazama
Nob Kumakubo
Masao Suenga

Final Four
Youichi Imamura
Takahiro Ueno
Yasuyuki Kazama
Nob Kumakubo

Runner-up
Youichi Imamura

Champion
Yasuyuki Kazama